Linedance workshops

pdfAlgemene voorwaarden Full Effect
Als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Middelburg, onder inschrijfnummer:
503123160000.
Hierin zijn opgenomen de bepalingen en regels waarmee Full Effect werkt.


Bedrijfsnaam: Full Effect
Marco Wesselius
Adres hoofdvestiging: Poststraat 27
4413 CJ, Krabbendijke
Telefoon: 06-30002839

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.fulleffect.nl / www.fulleffect.eu


De algemene voorwaarden zijn opgesteld in de vorm van genummerde artikelen, eventueel met
genummerde subartikelen.

Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; degene, die een overeenkomst met Full Effect aangaat, alsmede degene, die met Full Effect omtrent zulk een overeenkomst onderhandelt, overlegt of correspondeert.

Art. 1: Offerte.
Als wederpartij Full Effect wil inhuren, wordt in overleg een offerteformulier samengesteld. Deze offerte zal als inhoud hebben de plaats en datum van de festiviteit, wat wederpartij wil aan materiaal en evt. thema muziek, eventuele transport-/ tol- en tunnelkosten, de prijzen exclusief en inclusief BTW, en verder naam, adres, woonplaats van zowel Full Effect als wederpartij. Verder staat er een offertenummer vermeldt (is dus geen factuurnummer). Een volledig ingevulde offerte zal, in 2-voud, opgestuurd worden aan de wederpartij of in printversie in pdf-formaat per email. Indien wederpartij akkoord gaat met de offerte, zet deze op beide formulieren zijn/ haar naam in duidelijke letters en zijn/ haar handtekening. De eerste versie is voor wederpartij, de tweede versie dient te worden opgestuurd naar Full Effect. Zodra de offerte volledig ingevuld en ondertekend bij Full Fffect ontvangen is, is de offerte voor zowel Full Effect als de wederpartij bindend. Full Effect is vanaf dat moment verplicht de geoffreerde diensten en/of verhuren uit te voeren. Hieruit volgen 2 consequenties:

      1. Full Effect zal er zorg voor dragen dat de diensten waarvoor ze is ingehuurd naar behoren en tevredenheid van wederpartij worden uitgevoerd. Hierbij is Full Effect verantwoordelijk voor het volledig uitvoeren en aanleveren van de in offerte vermeldde zaken.
      2. wederpartij is vanaf het moment van ondertekenen verplicht zich te houden aan alle zaken, betreffende de offerte als getekend contract en heeft dus rekening te houden met alle zaken, welke verder in deze algemene voorwaarden worden vermeldt. Wederpartij wordt, gezien het aantal vermeldingen over deze algemene voorwaarden op de website “ www.fulleffect.nl “ , de verwijzing naar de algemene voorwaarden op het offerteformulier en het ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel, geacht op de hoogte te zijn van al deze door Full Effect gestelde vereisten en geeft bij wijze van ondertekening van het bovengenoemde offerteformulier aan akkoord te zijn met al de in Algemene Voorwaarden vermelde zaken omtrent betaling, annulering en alles wat in Algemene Voorwaarden staat vermeldt.

Indien het offerteformulier niet door wederpartij in getekende vorm wordt geretourneerd, vervalt elk recht op gemaakte afspraken uit deze offerte.

Art. 2: Facturering van in offerte afgesproken bedragen.
Zodra het ondertekende offerteformulier door Full Effect is ontvangen en als contract is geaccepteerd, word overgegaan tot facturering van het totaalbedrag uit offerte. Dit houdt in dat wederpartij, per post of email, een betaalfactuur ontvangt van Full Effect. Deze factuur is opgesteld volgens de richtlijnen, regels en wetten die zijn opgesteld voor facturen, op Nederlands en Europees niveau. Na ontvangst van deze factuur door wederpartij gelden in art. 3 vermelde regels omtrent betalingen.

Art. 3: Betalingen.
Betalingen voor de door Full Effect te leveren diensten dienen immer te geschieden vóór het moment waarop Full Effect het uitvoeren van de in offerte afgesproken diensten aanvangt, tenzij in offerte anders is overeengekomen. Indien wederpartij zich hier niet aan houdt is Full Effect gerechtigd om de te verzorgen dienst af te breken vóór aanvang van de festiviteit, en gemaakte kosten en het bij “Annuleringen van inhuur voor festiviteiten” vermeldde percentage van 50 % achteraf via factuur in rekening te brengen. Wederpartij wordt hiervan op de hoogte gebracht op het moment van afbreken van de festiviteit. Betaling kan geschieden via storting op onze bankrekening (bankrekeningnummer vermeldt op offerte en factuur). Het bedrag dient controleerbaar aanwezig te zijn op de bankrekening van Full Effect binnen 14 dagen na de datum, vermeldt op de factuur, of, indien de datum van de festiviteit binnen deze termijn van 14 dagen valt, 1 dag vóór de festiviteit aanvangt, b.v. door middel van bevestiging door de bank bij telefonisch overboeken. Bij hoge uitzondering kan worden afgeweken van betaling via de bank, indien dit specifiek vermeld is op het offerteformulier, en dus van te voren afgesproken. Bij in gebreke blijven van het voldoen van het factuurbedrag of andere bedragen die wederpartij verschuldigd is (zie ook hierboven en “Annuleringen van inhuur voor festiviteiten”) zal, na het verstrijken van de op factuur vermeldde verstrijktermijn van 14 dagen, incasso worden geregeld via een incassobureau, eventuele kosten van deze incasso zijn voor rekening van wederpartij.

Art. 4: Annuleringen van inhuur voor festiviteiten of vroegtijdige beëindiging van festiviteiten.
Annulering van inhuur van Full Effect door wederpartij dient te geschieden, schriftelijk of telefonisch met schriftelijke bevestiging, ten minste 5 werkdagen vóór de datum waarop de festiviteit plaats vind, in welk geval Full Effect is gerechtigd door ondertekend offerteformulier door wederpartij en een ondernemer van Full Effect, alle gemaakte kosten voor betreffende festiviteit in rekening te brengen. Indien wederpartij binnen de gestelde 5 werkdagen annuleert, zal door Full Effect 25 % van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Indien annulering op de dag van de festiviteit zelf plaats vind zal door Full Effect 50 % van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Dit in rekening brengen zal geschieden door het opsturen van een factuur met daarop de gemaakte kosten/ percentages als boven vermeldt, met hierbij vermeldt een datum waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van Full Effect dient te zijn bijgeschreven, deze datum zal zijn 14 dagen na dagtekening van de factuur (zie verder ook “Bet ingen”). Indien de factuur van desbetreffende festiviteit al is betaald zal Full Effect het resterende bedrag crediteren.

In rekening brengen van gemaakte kosten en/ of percentages van het factuurbedrag komen te vervallen indien door wederpartij aantoonbaar is te maken dat annulering onontkoombaar is, dus in geval van ernstige ziektegevallen, sterfte, weersomstandigheden (buitenfestiviteit waarbij niet naar binnen uit te wijken is, dit moet vooraf bekend zijn) of andere dergelijke onontkoombare situaties. Gemaakte kosten worden in dergelijke gevallen alleen in rekening gebracht als Full

Effect al op de locatie van de te houden festiviteit aanwezig is, en dus werkelijke kosten heeft gemaakt. Als de festiviteit, om welke reden dan ook, vroegtijdig dient te worden afgebroken om redenen die buiten de schuld van Full Effect of haar dienstdoende personeel liggen, is Full Effect niet verplicht te stellen om eventueel betaalde bedragen te retourneren, of gedeelten hiervan.

Art. 5: Personeelsuitval of materiaaluitval bij Full Effect.
Indien vóór of op de dag van de te houden festiviteit personeel van Full Effect door ziekte of andere onoverkomelijke problemen niet kan opbouwen of optreden als afgesproken, dient Full Effect zelf vervanging te verzorgen, zonder dat wederpartij hier hinder van ondervindt. Dit zelfde geldt voor het uitvallen of niet kunnen leveren van materialen. Wederpartij dient in beide gevallen datgene te krijgen dat in offerte (mits ondertekend en in bezit van Full Effect) is overeengekomen, zonder hier verdere kosten e.d. aan over te houden.

Art. 6: Overboeking door Full Effect.
In geval van overboeking door Full Effect op de in offerte gestelde datum van festiviteit dient Full Effect er zorg voor te dragen dat vervangende mensen en materialen worden geregeld, zodanig dat wederpartij krijgt waar hij/ zij volgens offerte (mits getekend) recht op heeft.

Art. 7: Vergunningsverplichtingen.
In veel gevallen, zoals bedrijfsfeesten/ jongerenfeesten/ festivals etc. kan het zijn dat vergunningen of toestemming van de gemeente waar de festiviteit gehouden word, nodig zijn. In geen geval is Full Effect aansprakelijk te stellen voor deze verplichting. Dit ligt geheel bij de wederpartij die de festiviteit organiseert, of de locatie waar de wederpartij de festiviteit laat plaatsvinden. Medewerkers van Full Effect zijn slechts als artiest ingehuurd, en derhalve nooit zelf aansprakelijk te stellen. Full Effect zal, in geval van afbreken van festiviteiten door justitie of dergelijke ambtenaren, met als oorzaak het niet aanwezig zijn van vergunning of toestemming van gemeente (waar de festiviteit gehouden word) toch het gehele factuurbedrag in rekening brengen, hier valt geen korting op te bedingen, onder welke voorwaarde dan ook, er zal dus geen geld geretourneerd worden. Full Effect stelt zich enkel en alleen verantwoordelijk voor de Vergunningsverplichting indien, in conceptvorm vereist of bij het zelf vo edig organiseren van feestgelegenheden, deze rechten dienen te worden voldaan, en zal alleen in deze situaties volledig de vergunning- of toestemmingsplicht voldoen.

Art. 8: BUMA-STEMRA rechten.
Voor elke gelegenheid waar Full Effect muziek komt maken, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, dienen BUMA-STEMRA rechten te worden betaald. Full Effect is, in geval van inhuur, niet aansprakelijk te stellen voor het betalen hiervan. Deze verplichting ligt bij de horecagelegenheid of feestzaal waar het feest/ de partij/ de gelegenheid gehouden wordt, of, indien niet geregeld, bij de wederpartij zelf. Diegene die Full Effect inhuurt voor entertainmentdoeleinden dient zelf na te gaan of aan deze verplichting wordt voldaan. Indien an deze verplichting niet is voldaan, om wat voor reden dan ook, stelt Full Effect zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventueel niet betaald of correct geregeld zijn van deze verplichting, en zal derhalve niet voor de kosten van een eventueel proces-verbaal van opsporingsbeambten van justitie of BUMA en STEMRA zelf aansprakelijk te stellen zijn. Deze verantwoording ligt geheel aan de kant van de wederpartij. Full Effect stelt zich enkel en alleen verantwoordelijk voor de BUMA-STEMRA rechten indien dit vereist is in conceptvorm vereist of bij het zelf volledig organiseren van feestgelegenheden. Alleen in deze situaties zullen de betalingsplicht van deze rechten door Full Effect worden voldaan.

Art. 9: Geweldpleging, beschadiging van apparatuur, speeltoestellen, automaten, behendigheidsspelen en andere aanverwante artikelen, aansprakelijkheid.
Indien een festiviteit, om welke reden dan ook, uitloopt op geweld, beschadiging van spullen van derden of Full Effect, of letsel aan derden, wederpartij of medewerkers van Full Effect, stelt Full Effect zich niet aansprakelijk voor de geldelijke consequenties hiervan. Full Effect is slechts uitvoerend artiest/ entertainmentbedrijf in deze, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij aannemelijk is te maken dat Full Effect of haar medewerkers aantoonbaar schuldig zijn. Full Effect zal alles in het werk stellen om elke lopende festiviteit tot een goed en vreedzaam einde te brengen.

Art. 9.1:
De wederpartij is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de materialen van Full Effect zoals, alle onderdelen met betrekking tot het licht en geluid en andere in de factuur vermelde zaken. In geval van schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging, dient de wederpartij aan Full Effect de kosten van herstel of vervanging van deze materialen te vergoeden. De te betalen vergoeding geschiedt tegen nieuwwaarde, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten.

Art. 9.2: Verhuur van materialen en/of speeltoestellen.
De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk, indien Full Effect zich verbindt tot het verhuren van materialen en/of speeltoestellen. De wederpartij is verplicht zich bij het in ontvangst nemen van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen, automaten, behendigheidsspelen en eventueel andere aanverwante artikelen, te overtuigen van het juiste aantal en de juiste hoedanigheid van de materialen en/of speeltoestellen. Van eventuele gebreken dient de wederpartij bij ontvangst melding te maken. Bij gebreken hiervan zal Full Effect geacht worden de juiste materialen en/of speeltoestellen in de overeengekomen aantallen en in zuivere en onbeschadigde staat te hebben verhuurd. In geval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de materialen en/of speeltoestellen dient de wederpartij aan Full Effect de kosten van herstel of vervanging van deze materialen en/of speeltoestellen door nieuwe materialen en/of speeltoestellen te vergoeden. De te betalen vergoeding ter vervanging van de materialen en/of speeltoestellen, geschiedt tegen nieuwwaarde, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten.

Art. 9.3:
De wederpartij zal de materialen en/of speeltoestellen slechts gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming en het gehuurde na afloop van de huurtermijn teruggeven in de staat waarin de wederpartij het gehuurde bij aanvang van de huur heeft ontvangen. De wederpartij zal zich tevens houden aan de op de achterzijde van opdrachtbevestiging vermelde gebruiksvoorschriften. De wederpartij is tegenover Full Effect aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen en/of speeltoestellen ontstaan door elk ander gebruik of door onzorgvuldig gebruik van de materialen.

Afwijkingen van de gehuurde zaken met betrekking tot; afbeeldingen, maten, beschrijvingen, tekeningen in de door Full Effect verzonden bescheiden en/of op de website weergegeven informatie, geven nimmer grond tot reclamatie.

Art. 10: Verwijzing disclaimer website.
Op de website van Full Effect is een disclaimer geplaatst, deze is bindend. Op geen enkele wijze kan een beroep worden gedaan op gegevens van de website, in welke vorm dan ook, om kortingen te bedingen of andere zaken te beslechten. Voor bindende afspraken dienen wij een ieder te verwijzen naar het (door beide partijen ondertekende) offerteformulier dat na het maken van de juiste afspraken in handen is van wederpartij en Full Effect.

Art. 11: Vermeldingen Full Effect
Op geen enkele wijze mag, zonder toestemming van Full Effect, gebruik worden gemaakt van teksten en/of gegevens, op schrift gesteld (op welke wijze ook door en voor Full Effect) en in andere bronnen worden gepubliceerd. Dit geldt voor de website maar ook voor eventuele andere schriftelijke vermeldingen op facturen, offertes e.d. Tevens betreft dit het logo (zie hieronder) van het bedrijf, dit is een eigen ontwerp en mag niet door derden geclaimd en gebruikt of geplaatst worden zonder toestemming van Full Effect.

Logo Full Effect

Art. 12: Foto’s/afbeelding in reclamemateriaal en/ of op website.
Om reclamemateriaal te versterken, het bedrijf naar buiten beter te profileren en de website kleurrijker en duidelijker te maken, maakt Full Effect regelmatig gebruik van fotomateriaal, welke regelmatig zal worden vervangen door het maken van nieuwe foto’s. Bij het maken van deze foto’s zal er rekening gehouden worden met het feit dat veel mensen niet herkenbaar in beeld willen zonder toestemming. Indien er dus foto’s worden geplaatst met mensen in beeld die niet bij Full Effect in dienst zijn, zal hier vóór plaatsing toestemming voor worden gevraagd bij diegene die het feest door ons laat organiseren. Mocht onverhoopt toch blijken dat iemand zich niet akkoord vind met plaatsing van zijn/ haar persoon in reclamemateriaal, op website of welke andere vorm van plaatsing van foto’s door Full Effect dan ook, kan hierop bezwaar worden ingediend binnen 14 dagen na eerste plaatsing van betreffende foto, deze zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Heeft Full Effect na toestemming, plaatsing en de wachtperiode dan 14 dagen geen klacht/ verzoek tot verwijderen gehad, behouden wij ons het recht om de foto/ afbeelding te voeren voor zolang Full Effect hiertoe het nut ziet.

Art. 13: Hoe verhuren wij?
Het is bij Full Effect niet mogelijk om alleen de apparatuur te huren, verhuur van de drive in wordt ten allen tijde gedaan met ons eigen personeel erbij. Dit om onverklaarbare schades of verkeerd gebruik van de apparatuur te voorkomen. Hierbij geldt tevens dat er ten allen tijde op moet worden toegezien door ons personeel dat de regels betreffende geluidsoverschrijding worden nageleefd. Wel is het mogelijk om (met begeleidend personeel van Full Effect) de apparatuur in te huren voor eigen artiesten/ dj’s , indien dit gewenst is.

Art. 14: Kleding tijdens optreden.
Medewerkers van Full Effect verplichten zich, zich tijdens feesten, gelegenheden en welke vorm van inhuurmogelijkheid dan ook representatief en netjes te kleden, al naar gelang de vorm van gelegenheid. Hierbij wordt ten alle tijden door het dragen van bedrijfskleding aangegeven dat het om optredend en dienstverlenend personeel van Full Effect gaat. Mocht er behoefte zijn aan speciaal voor de gelegenheid aangepaste kleding, dient dit van te voren vastgelegd te zijn in de offerte, hier kan dan rekening mee gehouden worden. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij Full Effect hiervoor zelf te veel kosten moet maken (inhuur van kledij e.d.), dit zal dan echter duidelijk met de wederpartij worden besproken, en via offerte in rekening zijn gebracht.

Art. 15: Stroomvoorziening t.b.v. optreden door Full Effect.
Om het optreden te verzorgen heeft Full Effect stroom nodig, van 2 of meerdere stroomgroepen. Tijdens de offertebesprekingen zal hier over gesproken worden, hoeveel en welke stroomgroepen er nodig zijn op locatie, dit kan per ingehuurde opstelling verschillen. De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat er afdoende stroom/ stroomgroepen aanwezig zijn op locatie, of dat de stroomvoorziening extern geregeld word. Eventueel kan in offerte worden vastgelegd dat, tegen meerprijs, de externe stroom (aggregaat e.d.) door Full Effect word geregeld. Deze extra kosten worden meeberekend in de offerte en op de factuur. Hierover gelden alle hierboven over offerte, factuur en betaling vermeldde bepalingen.

Art. 16: Bereikbaarheid en ondergrond van de locatie waar de festiviteit gehouden wordt.
De wederpartij dient erop toe te zien of er voor zorg te dragen dat de locatie waar de te houden festiviteit plaats vindt, goed bereikbaar is met zwaarder materieel en een voldoende verharde ondergrond (podium, plankeren indien nodig) heeft. Dit om de apparatuur en materialen goed en zonder problemen op locatie te krijgen en om te voorkomen dat de apparatuur valt en/ of wegzakt en zodoende schade aan de apparatuur of aan derden veroorzaakt. Dit artikel geldt vooral in het geval van buitenlocaties. Indien dit niet goed geregeld is, heeft Full Effect het recht om zonder het optreden uit te voeren, de locatie te verlaten ter behoud van de apparatuur, en is Full Effect niet verplicht te stellen het betaalde factuurbedrag te retourneren, hierover gelden de bepalingen uit art. 3 en 4 van deze algemene voorwaarden.

Art. 17: Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen wederpartij en Full Effect is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst ontstaan tussen wederpartij en Full Effect zullen, als er onderling geen oplossing voor het geschil wordt gevonden, worden gebracht bij de arrondissementsrechter te Middelburg.

Aldus opgesteld door het team van Full Effect d.d. 10-10-2010, Poststraat 27, te Krabbendijke.


Contact Gegevens
Renegades Linedance
Alice van Loopik
06-16004866
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.renegades-linedance.nl

Prijzen

Sub Menu